Chanon Dusitthummakul

ยินดีที่ได้ร่วมงานกับ Digicup ในด้านการออกแบบกราฟิก, ตัดต่อวีดีโอ, สร้างเว็บไซต์ มีประสบการณ์การสอนด้านออกแบบมากกว่า 10 ปี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรให้กับ มหาวิทยาลัย, บริษัท, รวมถึงองค์กรต่าง ๆ จึงมีประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆในการถ่ายทอดความรู้ ให้เข้าใจง่ายและปฏิบัติงานได้จริง