Suharit Vinijchayakul

รู้สึกยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่การสอนให้กับนักเรียนมากมาย เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะร่วมพัฒนาไปด้วยกัน